HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Hiện nay với xu thế mở rộng thị trường toàn cầu hóa về kinh tế nên các hình thức kinh tế cũng thay đổi, hiện nay không chỉ còn tồn tại doanh nghiệp nhà nước mà Doanh nghiệp ngoài quốc doanh có rất nhiều có thể kể đến như Doanh nghiệp tư nhân, các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, chúng ta có thể hiểu doanh nghiệp ngoài quốc là toàn bộ các đơn vị sản xuất kinh doanh của tư nhân đứng ra thành lập, đầu tư kinh doanh và tổ chức quản lý.

Mở rộng thị trường sẽ không những tồn tại công ty, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, hay cổ phần mà nó còn có hình thứ tồn tại đó là ngoài quốc doanh. Vì vây với dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp tìm hiểu và tư vấn về loại hình doanh nghiệp này để lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp.

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh là hình thức doanh nghiệp không thuộc sở hữu nhà nước, toàn bộ vốn, tài sản, lợi nhuận đều thuộc sở hữu tư nhân hay tập thể người lao động, chủ lao động doanh nghiệp hay chủ cơ sở sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động sản xuất kinh doanh và toàn quyền quyết định phương thức phân phối lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế mà không chịu sự chi phối nào từ các quyết định của Nhà nước hay cơ quan quản lý.

Cùng với sự phát triển của khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã mở rộng ra nhiều ngành nghề, thúc đẩy phát triển kinh tế và đã xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả, tạo được chỗ đứng trên thị trường doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn có khả năng thu hút vốn trong xã hội nhanh, hiệu quả đầu tư vốn cao tạo ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội, góp phần tích tụ tập trung tư bản tạo điều kiện để tái sản xuất làm tăng nhanh nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn có vai trò lớn trong việc ổn định nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh có đóng góp đáng kể như tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Như vậy với ưu thế vượt trội và tạo nguồn lực lớn để phát triển kinh tế, doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã là một trong những nhân tố quan trọng để phát triển của nền kinh tế đất nước hiện nay và nhà nước cũng đang có các chính sách nhằm hổ trợ doanh nghiệp này đủ sức cạnh tranh. Chính vì vậy, để có thể thành lập và phát triển một cách hợp pháp thì đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm rõ thông tin về quy định cũng như các yêu cầu mà pháp luật ban hành đối với loại hình doanh nghiệp này.