HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Khoa học
  • Tập huấn thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội

Tập huấn thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội

Ngày 29/7, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn cho 100 cán bộ làm công tác mặt trận cấp huyện và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về nghề công tác xã hội,

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã được nghe phổ biến các nội dung như: Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 (gọi tắt là Đề án 32); Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 25/8/2010 của Bộ Nội Vụ về Ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức công tác xã hội; Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 08/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…

 

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được trang bị một số kỹ năng về công tác xã hội đối với cá nhân và gia đình, người cao tuổi và vấn đề bình đẳng giới – chống bạo lực gia đình; các nội dung về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện công tác xã hội. Lớp tập huấn kéo dài trong 3 ngày từ 29 - 31/7/2014./.