HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016

Thủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016

Khi doanh nghiệp sử dụng lao động phải đăng ký lên cơ quan bảo hiểm xã hội và hàng tháng phải nộp tiền bảo hiểm xã hội cho cơ quan này với Thủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016 có khác với các năm khác hay không và nếu có khác thì khác nhau ở những điểm nào và có sự tác tác động đến các vấn đề bảo hiểm xã hội hay không chúng ta cùng nhau tìm hiểu để có cái nhìn rõ hơn về các thủ tục này.

Nhiều doanh nghiệp đang sử dụng lao động và phải đóng bảo hiểm cho người lao động nhưng vấn đề đặt ra là thủ tục, trình tự đóng bảo hiểm xã hội như thế nào với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp doanh nghiệp trả lời những câu hỏi này.

Thủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016

Khi đóng bảo hiểm xã hội các doanh nghiệp trước hết cần xác định được cơ quan bảo hiểm xã hội nào là cơ quan sẽ nhận tiền đóng bảo hiểm xã hội của đơn vị mình. Thông thường thì cơ quan bảo hiểm xã hội là cấp quận, huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở sẽ là nơi mà các doanh nghiệp cần liên hệ. Khi cần đóng bảo hiểm cần tìm hiểu Thủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016.

Theo quy định của pháp luật thì tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp mới nhất hiện nay được tính tổng là 26%, trong đó người lao động đóng 8%; đơn vị, cơ quan , doanh nghiệp đóng 18%. Tiếp đó mức đóng bảo hiểm y tế là 4,5%, trong đó người lao động đóng 1,5% và đơn vị, doanh nghiệp đóng 3%. Đối với bảo hiểm thất nghiệp thì mức đóng là 2%, trong đó người lao động đóng 1%; đơn vị đóng 1%, Kinh phí công đoàn: 2%  doanh nghiệp đóng tất, đây là tất cả các khoản mà người lao động và người sử dụng lao động đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định.

Sau khi xác định được tỷ lệ mà doanh nghiệp phải nộp đến cơ quan bảo hiểm xã hội để nộp cho người lao động thì doanh nghiệp cần  nhanh chóng hoàn tất các thủ tục. Hiện nay nhiều doanh nghiệpthường có nhu cầu đóng trực tiếp qua ngân hàng thông qua việc việc khai báo tăng giảm lao động. Chính vì vậy nên tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội cũng tương ứng. Thực tế thì các doanh nghiệp trừ trực tiếp tiền bảo hiểm xã hội vào tiền lương của người lao động . Bên cạnh đó thì doanh nghiệp thực hiện chuyển tỷ lệ đóng của người sử dụng lao động và người lao động qua ngân hàng.

Khi nói đếnThủ tục đóng bảo hiểm xã hội 2016 so với thủ tục đóng bảo hiểm xã hội các năm khác không có gì thay đổi trước hết do cơ chế quản lý liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội không thay đổi, nhưng do sự phát triển của nền kinh tế nên các thủ tục hành cũng có bước phát triển mới và thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội cũng vậy.