HỘI KHOA HỌC

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo luật bảo hiểm hiện nay có hai loại bảo hiểm để người tham gia bảo hiểm xã hội lựa chọn đó là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, vậy thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đưọc quy định như thế nào chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu để làm rõ vấn đề này.

Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội còn thắc mắc thủ tục tham gia bảo hiểm hiện nay như thế nào với dịch vụ bảo hiểm xã hôị sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên trong thời gian sớm nhất.

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trước khi nghiên cứu vấn đề này chúng ta cần phải hiểu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như thế nào. Theo luật bảo hiểm xã hội Việt Nam thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.

So sánh với các quy định nói trên nếu bạn thuộc các trường hợp của luật bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện như sau: Trước bạn đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội ở địa phương mình cư trú.Tiếp đến thì bạn phải có hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động, bản sao giấy khai sinh.

Trường hợp người đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại nơi khác thì cầnphải tiến hành bổ sung thêm sổ bảo hiểm xã hội và nộp bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình do cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đi cấp. Sau khi chuẩn bị các loại hồ theo quy định người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đến nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

Khi nhận được hồ sơ mà người tham gia bảo hiểm nộp lên thì sau 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm. Với các trường hợp không cấp thì cơ quan này phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tham gia được biết.

Như vậy so với thủ tục tham gia bảo hiểm bắt buộ thì thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có phần đơn giản hơn rất nhiều trước hết là phải nói đến đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện rất rộng nên số lượng người tham gia loại bảo hiểm này càng nhiều vì vậy việc quy định thủ tục này góp phần cho người lao động dễ tiếp cận và thủ tục dễ dàng.